Misja
  • Misją fundacji jest popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego, stanowiącego wspólne bogactwo i pamięć różnych społeczności; ochrona zdrowia osób mających trudności i problemy z odnalezieniem się we współczesnym świecie oraz pomoc społeczna dla osób starszych, chorych i zagubionych.

    Misję realizujemy poprzez poszukanie nowych dróg ku przyszłości opartych na zrównoważonym rozwoju, łączących edukację i naukę z dbałością o ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, pomoc drugiemu człowiekowi z empatią i uważnością, pracę z osobistymi pasjami. Szczególną wrażliwością obdarzamy osoby i społeczności zagubione, mające trudności z odnalezieniem się we współczesnym świecie.
1/4
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #