O fundacji

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa to niezależna organizacja non-profit realizująca ważne cele społeczne. Prowadzi działalność naukową w zakresie badania dziedzictwa narodowego i kulturowego Polski oraz innych krajów Europy, promuje rozwój nauki opartej na jakości oraz zajmuje się upowszechnianiem nauki. Równolegle prowadzi działalność kulturalną w zakresie ochrony, digitalizacji i  udostępniania zasobów kultury, a także  działalność wspierającą ochronę środowiska naturalnego, ochronę zdrowia i pomoc społeczną.  Pełny zakres celów działalności fundacji zapisany jest w statucie.

Aby realizować swoje cele organizuje badania i wyprawy naukowe, tworzy elektroniczne bazy danych, prowadzi serwisy internetowe i konta na portalach społecznościowych, kreuje działalność oświatową, edukacyjną i informacyjną, rozwija działalność wydawniczą, filmową i fotograficzną, organizuje kursy, spotkania i konferencje, digitalizuje zasoby dziedzictwa kulturowego oraz tworzy na ich podstawie  archiwa cyfrowe oraz wirtualne wystawy, muzea oraz szlaki dziedzictwa. Prace są prowadzone pod opieką ekspertów z danej dziedziny wiedzy.

Filary działalności
Rzetelność – prowadzimy nasze działania w sposób wiarygodny, nie szukając dróg na skróty, wspierając się opinią ekspertów z konkretnych dziedzin wiedzy.

Niezależność – jesteśmy organizacją niezależną od struktur państwowych, samorządowych, jakichkolwiek organizacji krajowych i międzynarodowych, dlatego możemy działać i wyrażać własne opinie, nie ograniczone przez żadne grupy interesów i  strefy wpływów.

Non-profit  –  jesteśmy organizacją nie nastawioną na zysk, a wszystkie pozyskane środki przeznaczamy wyłącznie na cele statutowe fundacji. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Bezpośredniość  i dostępność – prowadzone projekty i ich rezultaty przedstawiamy bezpośrednio w naszych serwisach internetowych, a także w publikacjach tradycyjnych i multimedialnych, które będą powstawały w ramach działalności Fundacji.

Apolityczność – nie angażujemy  się w żadne działania  o charakterze politycznym.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #