Statut
STATUT FUNDACJI PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA
I. Zasady ogólne

§ 1

1. Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z  dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1491 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 688) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów Ewę Kocój i Łukasza Kocój, zwanych w dalszej części umowy Fundatorami, Aktem Notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabelę Słowik w Kancelarii Notarialnej w Krakowie,  przy ulicy Profesora Stefana Myczkowskiego nr 1 LU 3 , w dniu 2 października 2019 roku (Rep. A numer 1912/2019).


 §2

Fundacja prowadzi działalność statutową  dla ogółu społeczeństwa.


§3

1.     Siedzibą Fundacji jest  miasto Kraków.
2.      Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zagranica.
3.      Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
4.      Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
5.      Fundacja może używać skrótu  oraz odpowiednich znaków graficznych i tekstowych.

§ 4

1.     Ministrem odpowiedzialnym za nadzór właścicielski jest  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2.     Fundacja posiada osobowość prawną.
3.     Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem własnym.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. Fundacja używa pieczęci  z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.


§ 6

1.    Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z instytucjami i organami państwowymi i samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, organizacjami nie posiadającymi osobowości prawnej  oraz osobami fizycznymi.
2.    Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający inne organizacje.
3.     Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.    Fundacja może tworzyć fundusze do realizacji konkretnych projektów i celów.


II.  Cele, formy i zakres działalności

§ 7
§ 7

 

Celem fundacji są zadania w zakresie:

1) wszechstronnego i różnorodnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w tym szczególnie dotyczące: nauki, kultury i sztuki, pomocy społecznej, poprawy poziomu życia i zdrowia, wszechstronnego rozwoju i aktywizacji jego obywateli, podnoszeniu ich wiedzy, ochrony środowiska naturalnego i zachowania dziedzictwa kulturowego.

2) nauki  i działalności upowszechniającej naukę; szkolnictwa wyższego;

3) kultury i sztuki, w tym między innymi dotyczące badań, tworzenia, prowadzenia i wspieranie działalności kulturalnej, projektów kulturalnych oraz ochrony i upowszechniania kultury i sztuki; ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; prowadzenia oraz wspierania badań i projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego, pamięci i tożsamości;

4) oświaty, edukacji i wychowania;

5) ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i  środowiska naturalnego; ochrony zwierząt i roślin; zrównoważonego rozwoju, czystych i odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych;

6) ochrony
STATUT FUNDACJI ,,Przestrzenie Dziedzictwa”

 

I. Zasady ogólne

 

§ 1

 

1. Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z  dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1491 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 688) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów Ewę Kocój i Łukasza Kocój, zwanych w dalszej części umowy Fundatorami, Aktem Notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabelę Słowik w Kancelarii Notarialnej w Krakowie,  przy ulicy Profesora Stefana Myczkowskiego nr 1 LU 3 , w dniu 2 października 2019 roku (Rep. A numer 1912/2019).

 

§2

 

Fundacja prowadzi działalność statutową  dla ogółu społeczeństwa.

 

§3

 

1.     Siedzibą Fundacji jest  miasto Kraków.

2.      Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zagranica.

3.      Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

4.      Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

5.      Fundacja może używać skrótu  oraz odpowiednich znaków graficznych i tekstowych.

 

§ 4

 

1.     Ministrem odpowiedzialnym za nadzór właścicielski jest  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2.     Fundacja posiada osobowość prawną.

3.     Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem własnym.

 

§ 5

 

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

2. Fundacja używa pieczęci  z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 6

 

1.    Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z instytucjami i organami państwowymi i samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami, organizacjami nie posiadającymi osobowości prawnej  oraz osobami fizycznymi.

2.    Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający inne organizacje.

3.     Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.    Fundacja może tworzyć fundusze do realizacji konkretnych projektów i celów.

 

II.  Cele, formy i zakres działalności

 

§ 7

 

Celem fundacji są zadania w zakresie:

1) wszechstronnego i różnorodnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w tym szczególnie dotyczące: nauki, kultury i sztuki, pomocy społecznej, poprawy poziomu życia i zdrowia, wszechstronnego rozwoju i aktywizacji jego obywateli, podnoszeniu ich wiedzy, ochrony środowiska naturalnego i zachowania dziedzictwa kulturowego.

2) nauki  i działalności upowszechniającej naukę; szkolnictwa wyższego;

3) kultury i sztuki, w tym między innymi dotyczące badań, tworzenia, prowadzenia i wspieranie działalności kulturalnej, projektów kulturalnych oraz ochrony i upowszechniania kultury i sztuki; ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; prowadzenia oraz wspierania badań i projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego, pamięci i tożsamości;

4) oświaty, edukacji i wychowania;

5) ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i  środowiska naturalnego; ochrony zwierząt i roślin; zrównoważonego rozwoju, czystych i odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych;

6) ochrony i promocji zdrowia, w
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #